Friday, August 3, 2012

Thursday, July 19, 2012

Sozopol I.

Sozopol, Bulgaria, July 2012

Monday, June 27, 2011

Orava III.


Oravska Priehrada, May 2011

Thursday, June 2, 2011

Orava II.


Oravska Priehrada, May 2011

Orava I.


Oravska Priehrada, May 2011