Thursday, July 19, 2012

Sozopol I.

Sozopol, Bulgaria, July 2012